Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Kişi, https://epinkasa.com/ web sitesine üye olarak veya facebook, google+, steam hesapları ile  giriş yaparak, kullanıcı sözleşmesi'ni okuduğunu, içeriğini anladığını, hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul, ve beyan etmiş olur.

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu epinkasa.  Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), epinkasa. ile Site'ye üye olan kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Site: epinkasa.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi epinkasa.  tarafından, site içerisinde ortaya konulan ürünler.

Sipariş: tamamlanan siparişler için itiraz etme süresi 3 iş günüdür daha sonra ki itirazlar kabul edilmeyecektir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmet'lerin, bu hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak epinkasa. tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak epinkasa. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve epinkasa. tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek ve alış veriş yapabilmek için, reşit olmak gerekir ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca ,epinkasa. tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, epinkasa. tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, epinkasa.'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple epinkasa.'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların epinkasa. tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasıı ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden epinkasa. 'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. epinkasa. , Kullanıcı'lar tarafından epinkasa.'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar,epinkasa.'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) epinkasa.'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, epinkasa. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla epinkasa. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. epinkasa. Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.2. epinkasa..'in Hak ve Yükümlülükleri
a) epinkasa., Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. epinkasa., bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) epinkasa. ,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle epinkasa. tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında epinkasa.'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) epinkasa., Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) epinkasa. , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcı'lar ve epinkasa. hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Ödemeler ve Para İadesi
6.1 Ödemeler

a) Kullanıcılar ödeme yaptıktan sonra banka dekontlarını, bankamatik fişleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilebilir.İ braz edilememesi gibi durumlarda epinkasa. yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

b) Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda epinkasa. mesul değildir.

6.2 Para iadesi
a) Kullanıcı ödeme yaptıkdan sonra ürün satın almakdan vazgeçmesi durumunda veya site ürün temin edemediği durumlarda, Para iade işlemi ödemeyi yapan kişinin kendisine nakit veya banka hesap numarasına havale, eft ile hesap numarası yok ise birinci dereceden aile yakınlarına yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yapılmaktadır. İade işlemi üçüncü şahıslara yapılmamaktadır. Doğacak masraflar alıcıya ait’dir.

7. Puan Sistemi
Kulanıcılar, yaptıkları alış verişlerden her ürün için farklı oranlarda puan kazanırlar ve puanları 1000 Puana ulaştığında 1 TL olarak hesaplarına yüklenir. Kullanıcılar 1000 Puana ulaştıklarında puanlarını en az 30 gün içerisinde çevirerek hesaplarına bakiye olarak ekletmeleri gerekir. 30 Gün içerisinde çevrilmeyen puanlar hesaplardan silinir. Puandan kazanılan TL geri iade edilmez. epinkasa. Puan sistemini sonlandırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

8. Teslimat Süresi
Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde epinkasa. tarafından tutulmakta ancak istendiğinde üç iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür. Para iade işlemi, Madde:6.2 göre yapılmaktadır.

9. Satın alınan ön ödemeli kodların (Epin) kullanımı ve iadesi
a) Satın alınan ön ödemeli kodların (Epin) kesinlikle geri iadesi bulunmamaktadır..

b) Teslim edilen ön ödemeli kodların (Epin) hatalı olarak kullanılması durumunda epinkasa. sorunlu değildir ve yeni kod temin etmez.

c) Hatalı Epin olarak bildirilen kodlar, Oyun firmasına gönderilir. Oyun firmasından gelen cevaba göre işleminiz yapılır. Oyun firmalarının cevap süresi 2 ila  15 iş günü  arasında değişmektedir. Firmadan cevap gelmeden tarafımızdan herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

d) Oyun parası iadeleri (Knight online GB, Silkroad Gold, Metin2 yang, cala ALZ)  o günkü oyun parası alış fiyatından yapılmaktadır.

e) İptal iade koşulları epinkasa.com adresinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

10. Gizlilik Politikası
epinkasa., Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. epinkasa., Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (epinkasa.'in telif haklarına tabi çalışmalar) epinkasa.'e ait olarak ve/veya epinkasa. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, epinkasa. hizmet'lerini, epinkasa. bilgilerini ve epinkasa.'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının epinkasa.'in hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı epinkasa.'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) epinkasa..'in, epinkasa.. Hizmet'leri, epinkasa. bilgileri, epinkasa. telif haklarına tabi çalışmalar, epinkasa. ticari markaları, epinkasa. ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri
epinkasa., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, epinkasa., işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, epinkasa. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için epinkasa.'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri yetkilidir..

11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

epinkasa., Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, epinkasa.'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,


12. SÖZLEŞME EKLERİ
EK-1 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, https://epinkasa.com sitesine üye olan tüm kullanıcılar açısından geçerlidir.

1. epinkasa.com; üyelerinin kendisinde kayıtlı eposta adreslerine üyelik aktivasyon, şifre hatırlatma, email güvenlik şifresi ve üyelik emaili değiştirme işlemi için sadece zorunlu üyelik hizmeti emailleri gönderir. Bunun dışında üyelerine tanıtım, anket, reklam gibi mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri kullanıcı izni ile gönderilir. Kullanıcılar bu izinleri üye olurken kutucuk seçimleri ile, üye olduktan sonra ise; Üyelik Bilgilerim sayfasından izinleri ekleyip kaldırabilir.

2. epinkasa.com'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgileriniz onayınız olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, epinkasa.com sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, epinkasa.com dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden; zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde epinkasa.com'a bildirebilirsiniz. epinkasa.com'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

5. Sizler için yapılandırdığımız Facebook, gmail, steam ile üyelik, email ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler, epinkasa.com müşterilerinin güvenle üye olmasını ve alışveriş yapmasını sağlamaya yönelik alınan tedbirlerdir. Sitemiz içeriğindeki bilgiler/bilgileriniz Hacker Safe - McAfee SECURE® tarafından korunmaktadır. epinkasa.com bilgilerinizi Türk mevzuatındaki hukuki yaptırımlar hariç hiçbir kurum ile paylaşılamayacağını garanti eder. Üyelik aşamasında gerçek kullanıcı bilgileri yerine sahte bilgiler kullanan kullanıcıların karşılaşacağı sorunlardan epinkasa.com sorumlu tutulamaz.

6. epinkasa.com gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Gizlilik ve Güvenlik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.


EK-2 İptal İade Koşulları
İptal ve iade koşulları https://epinkasa.com adresimizde yer almaktadır
epinkasa. gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

EK-3 Çerez Politikası
Web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren bilgiler sitemizi kullanışlı, etkili, güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli veri elde etme araçları ile veya bizim ad ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler kullanılarak verileriniz toplanır.

Çerez (“Cookie”) Nedir? 
Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir. Çerezler, web sitelerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerezlerin Çeşitleri Ve Kullanım Amaçları 
Site sahibi tarafından yönetilen Çerezler Web sitesi Çerezi olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında farklı firmalar tarafından yönetilen üçüncü taraf Çerezlerinde kullanılabilmektedir. Oturum Çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı Çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Teknik Çerezler, doğrulama Çerezleri, hedefleme/reklam Çerezleri, kişiselleştirme Çerezleri ve analitik Çerezlerde kullanım amacına göre çeşitlendirebileceğimiz Çerezlerdir. Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.

Çerez Tercihleri yönetimi
İKS Bilgi Sistemleri Ltd.  Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi kişisel verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte web sitesinin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ek olarak bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Web sitemizi kullanırken web sitemizdeki Çerezlere dair tercihleri ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız
Facebook tarafından yönetilen Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye https://www.facebook.com/about/privacy/update adresinden ulaşabilirsiniz.
Steam tarafından yönetilen çerezlere ilişkin detaylı bilgiye https://store.steampowered.com/privacy_agreement/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı Çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Hangi Haklara Sahipsiniz? 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerinde tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır.