Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,aşağıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Epinkasa’nin (www.epinkasa.com “Epinkasa” olarak anılacaktır.) akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile toplanır.

Bu kapsamda, Epinkasa tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İlgili mevzuatın öngördüğü istisnalar hariç olmak üzere; Epinkasa nezdinde bulunan kişisel verileriniz açık rızanız bulunmadan, amaç dışında işlenmeyecek olup, bu kapsamda saklanan, kaydedilen, işlenen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri Epinkasa tarafından alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Herhangi bir mecrada Epinkasa tarafından sağlanan ürün ya da hizmetten yararlanmanız ve yahut başvurmanız halinde, Epinkasa ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlerden yararlandığınızda, Epinkasa’la iletişime geçmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere, oyunlara veya anketlere katılmanız halinde, internet sitemizi(Epinkasa.com) ziyaret etmeniz ya da internet sitemiz ve alt alan adlarımız üzerinde gezmeniz halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak; Epinkasa tarafından verilen hizmete ilişkin olarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm dijital ortamlardaki uygulamaları ve benzeri kanallar aracılığıyla veri işleme amacı geçerli olduğu sürece, aşağıda yer hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz ilgili mevzuta uygun olmak kaydı ile işlenebilecektir:

 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, doğum tarihiniz, kurumsal üyelikte ayrıca vergi dairesi ve vergi numaranız gibi kimlik bilgileriniz ile telefon numaranız, adresiniz, elektronik posta adresiniz gibi kişisel verileriniz,
 • Üyeliğinize temel teşkil eden kampanya bilgileriniz, üyelik türünüz, üyelik ve alışveriş durumunuz gibi bilgileriniz,
 • Epinkasa tarafından Epinkasa.com internet sitemizde sunulan ürünleri satın almanız, belirli ürün ve hizmetleri satın alma alışkanlığınız ve bu kapsamda sağladığınız bilgiler ve bunun gibi alışveriş detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,
 • Epinkasa’un satış kanallarındaki talepleriniz, istekleriniz, şikayetleriniz, işlem bilgileriniz gibi bu yolla elde edilen verileriniz,
 • Epinkasa’a iş başvurusu yapmanız/iş görüşmesi yapmanız halinde temin edilen her türlü kişisel verileriniz ile çeşitli insan kaynakları firmalarından temin edilen kişisel verileriniz,
 • Sesli görüşme kayıtlarınız ile canlı destek, elektronik posta, faks vesair vasıtalar aracılığı ile Epinkasa’la olan iletişiminiz yoluyla elde edilen kişisel verileriniz,
 • Epinkasa’u ziyaret etmeniz halinde güvenlik gereği temin edilen bilgileriniz,
 • İnternet ortamında yapılan alışverişe ilişkin olarak sisteme giriş tarihi ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarihi ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Epinkasa tarafından satışı yapılan ürün ve/veya hizmetlerin sunulması, operasyonların yönetilmesi, ürün ve/veya hizmetlerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme gibi pazarlama/satış faaliyetleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, raporlama ve analiz, alacak yönetimi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek olup, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda tutulabilecektir :

 • Epinkasa tarafından satışı yapılan ürün ve/veya hizmetten yararlanmanız veya satın almanız halinde söz konusu alışverişe istinaden teslimatını gerçekleştirmek ve süreç hakkında bilgi verebilme,
 • Sözleşme ve/veya mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeleri sağlayabilme, kutlama, temenni gibi bildirimleri sağlayabilme,
 • Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için segmentasyon işlemleri yapabilme,
 • Epinkasa tarafından satışı yapılacak yeni ürün ve/veya hizmetlerden haberdar edebilme, genel ve özel kampanyalardan, indirimlerden, promosyonlar vs. haberdar edebilme,
 • Tarafınıza en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Sistemlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla websitemizin kullanılışını analiz etme,
 • Epinkasa tarafından satışı yapılan ürün ve/veya hizmetleri geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Faturalandırma yapma, ürün ve hizmet alımına ilişkin kısmen ödeme işlemleri,
 • Kullanım alışkanlıklarınız dikkate alınarak tarafınıza özel teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,
 • Kimliğinizi ve Epinkasa nezdindeki bilgilerinizi doğrulama,
 • Her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Epinkasa tarafından satışı yapılan ürün ve/veya hizmetlerin alışverişinde akdi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerin ihlalini tespit etme veya önleme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken üyelik ve alışverişinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Epinkasa tarafından düzenlenen ödül,oyun, anket ve çekiliş yapılması,
 • Müşteri hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi,
 • Epinkasa ile iş görüşmesi ilişkisinde bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi vb. gibi amaçlarla,
 • 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında iş ortaklarımız ve aşağıda sayılan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 • Satın aldığınız ürün ve/veya hizmetin ifası amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
 • Epinkasa'un çözüm ortakları, anlaşmalı olduğu Pazar araştırma şirketleri,
 • Alacak takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişiler,
 • Epinkasa’un düzenleyici ve denetleyici kurumları, resmi ve idari merciler,

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İlgili mevzuat uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olup bu hususta her zaman Epinkasa’a (Canlı destek, İletişim formu, [email protected] yada [email protected] kep adresi üzerinden) başvurabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ İSTİSNALAR

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.